Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LESSEN EN

WORKSHOPS/CURSUSSEN/RETREATS

 

 1. Begrippen

 

1.1 Loulou Dance: Loulou Dance is gevestigd te Den Haag aan de Noorderbeekstraat 129 en is geregistreerd in het

handelsregister onder nummer 60388099.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door Loulou Dance gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Loulou Dance, www.louloudance.nl. 

1.3 Deelnemer: degene die een les, workshop, cursus of retreat volgt c.q. wenst te volgen bij Loulou Dance.

 

 1. Toepasselijkheid

 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Workshops, Cursussen, Introlessen en Retreats van en bij Loulou Dance. Door deelname aan een les verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

2.2 Loulou Dance kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Loulou Dance zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

 1. Prijzen, Betaling en Prijswijziging

 

3.1 Een Introles, Workshop, Cursus of Retreat moet voorafgaand betaald worden. Betaling kan worden gedaan via de shop op de Loulou Dance website, via bankoverschrijving of via een Tikkie. Cash betalingen zijn niet mogelijk.

 

3.2 De geldende prijzen voor Introlessen, Workshops, Cursussen of Retreats staan altijd op de Website. Loulou Dance behoudt zich het recht om prijzen periodiek te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail.

 

 1. Huisregels

 

4.1 Alle deelnemers moeten altijd de volgende huisregels van Loulou Dance volgen:

 

 • Consent is belangrijk bij alle events van Loulou Dance. Vraag consent als je iemand wil aanraken, troosten, of advies/feedback wil geven. Zo kunnen we voor iedereen een veilige omgeving creëren.
 • In verband met mogelijke allergieën van andere deelnemers, wordt iedereen verzocht geen parfum of andere geuren en geen spray deodorant in de hal/kleedkamer te gebruiken. 
 • Draag kleding tijdens de lessen waar je makkelijk in kunt bewegen. 
 • Geen schoenen in de studio. Je kunt je schoenen in de hal laten staan.
 • Loulou Dance stelt matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de deelnemer die daarvan gebruik heeft gemaakt, behalve als er een assistent aanwezig is die dit voor de groep kan/wil doen.
 • Om iedereen een optimale les en rust te gunnen, worden deelnemers verzocht voor, tijdens en na de les in de andere ruimten zachtjes te praten. 
 • De (lichamelijke) integriteit van deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Loulou Dance niet getolereerd. 
 • Ook ander ongewenst gedrag zoals diefstal, vandalisme of asociaal gedrag wordt door Loulou Dance niet getolereerd. 

 

4.2 Loulou Dance behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot Loulou Dance te ontzeggen en het cursusgeld van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald cursusgeld. 

 

 1. Agenda

 

5.1 De actuele Agenda staat altijd op de Website. Loulou Dance behoudt zich het recht voor de Agenda op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website en/of per e-mail. 

 

5.2 Loulou Dance behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. 

 

 1. Beëindiging en Opschorting Les, Cursus, Workshop of Retreat

 

6.1  Bij vroegtijdig beëindigen van de les, cursus, workshop of retreat door een deelnemer vindt nimmer restitutie van inschrijfgeld plaats. Dit geldt ook voor wijzigingen door ziekte of vakantie, etc. 

6.2 Per cursus kan een deelnemer 2 gemiste lessen inhalen in de cursus direct volgend op de geboekte cursus, of in de cursus die gelijktijdig plaatsvindt in een andere stad. Hierna vervalt het recht om lessen in te halen.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

7.1 Loulou Dance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij Loulou Dance.

 

7.2 Loulou Dance werkt alleen met gecertificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij Loulou Dance, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure. Loulou Dance biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

• Consulteer een arts voordat je met lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
• Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de les begint.

 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent. 
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. 
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn. 
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

 1. Persoonsgegevens 

 

8.1 Loulou Dance verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven Loulou Dance cursussen en retreats. Loulou Dance gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

8.2 Loulou Dance gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Loulou Dance en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, de agenda. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Loulou Dance, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via email aan: mila@louloudance.com. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Loulou Dance gebruik kan worden gemaakt. 

 

8.3 Loulou Dance geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 

 

WORKSHOPS, CURSUSSEN EN RETREATS VAN LOULOU DANCE

 

 1. Aanvullende Voorwaarden Workshops, Cursussen en Retreats

 

9.1 Workshops, cursussen en retreats kunnen aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot o.a. ervaring, leeftijd of geslacht van de deelnemer. Deze Aanvullende Voorwaarden vind je altijd op de informatiepagina van de betreffende workshop, cursus of retreat op www.louloudance.nl. 

 

 1. Deelname Workshop c.q. Cursus en Inschrijfgeld 

 

10.1 Een Deelnemer c.q. Cursus Deelnemer kan deelnemen aan een Workshop c.q. Cursus nadat deze zich vooraf bij Loulou Dance daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld c.q. de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website www.louloudance.nl. Een plaats in de Workshop c.q. Cursus is gegarandeerd nadat Loulou Dance betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen. 

10.2 Voor sommige Workshops en Cursussen geldt een zogeheten “Earlybird” tarief. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief. 

 

 1. Betaling 

 

11.1 Voor deelname aan een Workshop c.q. Cursus moet voorafgaand aan de te volgen Workshop c.q. Cursus betaald worden. Betaling kan worden gedaan via de website www.louloudance.nl of via  bankoverschrijving. 

 

 1. Annulering deelname Introles, Workshop, Cursus, of Retreat door deelnemer

 

12.1 Kaartjes voor Introlessen, workshops en events bestaande uit één dagdeel kunnen tot 14 dagen voor de geplande workshop datum geannuleerd worden door de deelnemer. Dit kan per e-mail aan mila@louloudance.nl. De prijs van het kaartje wordt terugbetaald, minus €10,- administratie geld. Verzoeken om te annuleren binnen twee weken voorafgaand aan het event worden niet ingewilligd en het kaartje wordt niet vergoed.  Kaartjes mogen doorverkocht worden aan iemand anders. 

 

12.2 Kaartjes voor workshops en retreats bestaande uit één dag kunnen tot 14 dagen voor de geplande workshop/ retreat geannuleerd worden. Dit kan per e-mail aan mila@louloudance.nl. De prijs van het kaartje wordt terugbetaald, minus €15,- administratie geld. Verzoeken om te annuleren binnen twee weken voorafgaand aan het event worden niet ingewilligd en het kaartje wordt niet vergoed.  Kaartjes mogen doorverkocht worden aan iemand anders. 

 

12.3 Kaartjes voor workshops en retreats bestaande uit meerdere dagen kunnen tot 1 maand voorafgaand aan de geplande workshop/ retreat geannuleerd worden. Dit kan per e-mail aan mila@louloudance.nl. De prijs van het kaartje wordt terugbetaald, minus €25,- administratie geld. Verzoeken om te annuleren binnen twee weken voorafgaand aan het event worden niet ingewilligd en het kaartje wordt niet vergoed.  Kaartjes mogen doorverkocht worden aan iemand anders. Er zijn misschien beperkingen aan het verkopen van de kaartjes, om de balans in de groep wat betreft het gender te waarborgen. 

 

 1. Annulering door Loulou Dance door situaties buiten onze macht; c.q. overheidsmaatregelen, of faillissement van de locatie

 

13.1 De introles, workshop, cursus of retreat is niet geannuleerd als Loulou Dance een product biedt van dezelfde waarde (c.q. op een andere tijd of locatie). Als een deelnemer om terugbetaling vraagt gelden de termen van punt 14.

 

13.2. Als Loulou Dance besluit een introles, workshop, cursus of retreat te annuleren (zonder een alternatief aanbod), veranderen de tickets in een voucher geldig voor 12 maanden na datum van aanschaf van het kaartje, voor een ander event van Loulou Dance.

 

 1. Annulering door Loulou Dance door ziekte of persoonlijke omstandigheden

 

14.1 Als een Introles, Workshop, Cursus of Retreat geannuleerd wordt door Loulou Dance door ziekte of persoonlijke omstandigheden, zal een alternatieve datum worden voorgesteld en zijn de kaartjes geldig voor dat evenement. De termen van punt 14 zijn dan geldig. Als er geen alternatieve datum komt wordt het kaartje terugbetaald. 

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

 

15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.